Ranh giới giữa con người và robot đang nhòa dần?
Đây là một robot hay là một con người? Ngày nay, khi nhìn vào một robot bạn sẽ trả lời câu hỏi này dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên trong tương lai bạn sẽ khó trả lời hơn, vì ranh giới giữa robot và con người sẽ mờ dần khi máy móc học suy nghĩ, còn con người cũng được cấy từng phần của máy móc.
lên đầu trang