• Chia sẻ bài viết Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp 4 thủ tục hành chính mức độ 4 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp 4 thủ tục hành chính mức độ 4

ictnews
Tính đến tháng 9/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp được 4 thủ tục hành chính mức độ 4 và 61 thủ tục được cung cấp ở mức độ 3 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cung cấp 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ảnh: theo Bộ TN&MT

4 thủ tục hành chính mức độ 4 của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến là: Đăng ký xuất khẩu chất thải nguy hại, đăng ký nhập khẩu Polyol HCFC-141B; đăng ký xuất khẩu HCFC; xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC để Bộ Công Thương cấp phép. Đồng thời, trong năm 2016 và 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện cấp phép mức độ 3 cho 61 thủ tục. Cụ thể:

Lĩnh vực đo đạc bản đồ: Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thu hồi Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Lĩnh vực khai thác khoáng sản: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản; gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản; gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản; trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản; trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản; giao nộp, thu nhận dữ liệu về địa chất, khoáng sản; điều chỉnh Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt); chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Lĩnh vực môi trường: Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; xin ý kiến việc điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (đối với trường hợp điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và điều chỉnh theo hướng không làm gia tăng hoặc gia tăng không đáng kể tác động xấu đến môi trường).

Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; thẩm định, phê duyệt đề án BVMT chi tiết; cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại.

Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt); cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; chứng nhận Nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường; cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn); cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn). Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng). Cấp giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường.

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam; cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt); cấp Giấy chứng nhận An toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

Lĩnh vực tài nguyên nước: Đề nghị sử dụng dung dịch khoan nền không nước. Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn, đối với các trường hợp sau: Bị mất; bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được; điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn; cấp lại Giấy phép thăm dò nước dưới đất; cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; cấp lại Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; cấp lại Giấy phép xả thải vào nguồn nước; gia hạn Giấy phép thăm dò nước dưới đất; gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Gia hạn Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; gia hạn Giấy phép xả thải vào nguồn nước.

Để thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dvctt.monre.gov.vn. Ngoài ra, Thông tư còn quy định quy trình khai; tiếp nhận, xử lý thông tin khai và trả kết quả thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử; xây dựng, quản lý và vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến... Trước ngày 30/11 hàng năm, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch bổ sung, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến. Đây là cơ sở pháp lý bảo đảm việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt hiệu quả.

Đình Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Học viện Công nghệ BCVT cần cổ vũ được sức sáng tạo của toàn đội ngũ
ICTnews - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, một việc vô cùng quan trọng là làm sao cổ vũ được sức sáng tạo của tất cả đội ngũ thầy cô giáo, nhà...
Đại học Đà Nẵng: Thêm một đơn vị mới đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao
ICTnews - Sự ra đời của Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) với khóa tuyển sinh đầu tiên nhằm phát huy hiệu quả nguồn...
EVN Hà Nội cung cấp dịch vụ điện trực tuyến
ICTnews - Không phải đến cơ sở điện lực, thông qua máy tính, thiết bị di động kết nối Internet, người dân vẫn có thể đăng ký sử dụng các dịch...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp 4 thủ tục hành chính mức độ 4 lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang