Giảm mức đóng góp của nhà mạng vào Quỹ VTCI còn 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông

Ngày đăng : 21:21, 18/07/2018

ICTnews - Theo Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ, mức đóng góp của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) Việt Nam đã được điều chỉnh giảm từ mức 1,5% doanh thu các dịch vụ viễn thông xuống còn 0,7%.

Theo Quyết định mới, kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 là 7.300 tỷ đồng được bảo đảm từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Quyết định 868/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1168/QĐ-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành ngày 16/7/2018.

Theo Quyết định mới, kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 là 7.300 tỷ đồng được bảo đảm từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Chương trình). Mức kinh phí này giảm 3.700 tỷ đồng so với kinh phí đã được phê duyệt tại Quyết định số 1168 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cũng theo quyết định mới, kế hoạch kinh phí dự kiến dành cho các nhiệm vụ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông của tất cả các chương trình thành phần chiếm 50% tổng kinh phí của toàn bộ Chương trình.

Kế hoạch kinh phí dự kiến hỗ trợ cho một doanh nghiệp viễn thông để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trong toàn bộ giai đoạn thực hiện Chương trình không vượt quá 70% tổng kinh phí dành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông của Chương trình, trừ trường hợp trên địa bàn cụ thể hoặc đối với nhiệm vụ cụ thể, chỉ có duy nhất một doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để tham gia thực hiện nhiệm vụ của Chương trình.

Quyết định 868 nêu rõ, việc quyết toán các nhiệm vụ của Chương trình được thực hiện trên cơ sở kết quả thực hiện của doanh nghiệp và dự toán đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, Quyết định 868 cũng sửa đổi mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Cụ thể, theo quy định mới, đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng là 0,7% doanh thu các dịch vụ viễn thông quy định tại Điều 9 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 6/4/2011 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Mức đóng góp theo quy định tại Quyết định 1168 là 1,5% doanh thu các dịch vụ viễn thông.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ TT&TT trên cơ sở thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng góp của doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam để bảo đảm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Chương trình trong trường hợp cần thiết.

Quyết định 868 của Thủ tướng Chính phủ cũng sửa đổi 3 nhiệm vụ và bổ sung thêm 1 nhiệm vụ thực hiện Chương trình Kết nối băng rộng. Theo đó, các nhiệm vụ 1, 2, 3 tại điểm b khoản 1 mục IV Điều 1 Quyết định 1168 được sửa đổi thành: “Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ đầu tư thiết lập và vận hành truyền dẫn băng rộng đến các xã chưa đạt mức chuẩn hỗ trợ truyền dẫn băng rộng; Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ đầu tư thiết lập và vận hành mạng truy nhập băng rộng cố định tại các xã chưa đạt mức chuẩn hỗ trợ mạng truy nhập băng rộng cố định với khả năng cung cấp dịch vụ cho tất cả các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và cho ít nhất 5% số hộ gia đình tại địa bàn cấp xã ở miền núi, hải đảo, 10% số hộ gia đình tại địa bàn cấp xã ở đồng bằng;

Nhiệm vụ 3: Hỗ trợ đầu tư thiết lập và vận hành mạng truy nhập băng rộng di động đến các xã chưa đạt mức chuẩn hỗ trợ mạng truy nhập băng rộng di động với khả năng phủ sóng cho ít nhất 60% địa bàn cấp thôn tại các xã miền núi, hải đảo và 90% địa bàn cấp thôn tại các xã, phường đồng bằng”.

Nhiệm vụ 6 mới được bổ sung vào nhóm nhiệm vụ thực hiện chương trình Băng rộng kết nối là nhiệm vụ hỗ trợ truyền dẫn Viba số và hỗ trợ truyền dẫn vệ tinh để cung cấp dịch vụ băng rộng cho các huyện đảo.

Bên cạnh đó, Quyết định mới sửa quy định tại điểm a khoản 1 mục V Điều 1 của Quyết định 1168 thành: “Bộ TT&TT quy định mức chuẩn hỗ trợ truyền dẫn băng rộng, chuẩn hỗ trợ mạng truy nhập băng rộng cố định, chuẩn hỗ trợ truy nhập băng rộng di động, mức hỗ trợ chi phí vận hành hạ tầng viễn thông băng rộng tương ứng, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuocj trung ương lập Danh mục và dự toán kinh phí dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông tại địa phương;”.

Ngoài ra, Quyết định 868 của Thủ tướng Chính phủ còn ban hành Danh sách 3733 xã thực hiện hỗ trợ thiết lập hạ tầng truyền dẫn băng rộng, thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định, thiết lập mạng truy nhập băng rộng di động giai đoạn 2017 - 2020.

Vân Anh