Nghị quyết 36-NQ/TW

Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài của FPT tăng từ mức 16% lên mức 39%
ICTnews - FPT cho biết, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 9 tháng đầu năm 2017 lên mức 39% trong năm 2018.
lên đầu trang