• Chia sẻ bài viết Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp xây dựng CSDL quốc gia về dân cư lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp xây dựng CSDL quốc gia về dân cư

ictnews
Hôm nay, ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị 07 về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp xây dựng CSDL quốc gia về dân cư

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng CSDL quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017 (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Khẩn trương hoàn thành thu thập thông tin về dân cư

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Luật căn cước công dân năm 2014, Luật hộ tịch năm 2014 và Quyết định 896 ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các CSDL liên quan đến dân cư giai đoạn 2013 - 2020”, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo xây dựng CSDL quốc gia về dân cư nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.

Việc tổ chức triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư bước đầu đã đạt được một số kết quả trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và triển khai thí điểm tại một số địa phương.

Thời gian tới, để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư trên toàn quốc, rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin dân cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư quy định tại Luật căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này và Quyết định 896.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi bộ, ngành, địa phương quản lý.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được yêu cầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong CSDL quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa CSDL quốc gia về dân cư với các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.

“Khi xây dựng các dự án, nhiệm vụ có tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân cần trao đổi, thống nhất với Bộ Công an để tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí”, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai và hoàn thành thu thập thông tin về dân cư; chuẩn hóa dữ liệu sẵn có để cập nhật vào CSDL quốc gia về dân cư đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin cơ bản của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật căn cước công dân và Điều 4, 5 Nghị định 137 ngày 31/12/2015 của Chính phủ; tổ chức tuyên truyền đến từ hộ gia đình, từng người dân về vị trí, vai trò của CSDL quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư; tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ trực tiếp làm công tác dân cư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư.

Bên cạnh việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố chí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp làm công tác xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư, Bộ Công an cũng có trách nhiệm chủ trì tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác CSDL quốc gia về dân cư; đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa các CSDL chuyên ngành và CSDL quốc gia về dân cư.

Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện trách nhiệm được phân công trong việc tổ chức thu thập thông tin dân cư, xây dựng CSDL quốc gia về dân cư; đồng thời tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân; chỉ đạo giải quyết và kịp thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian xây dựng CSDL quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân Việt Nam đang cư trú tại nước ngoài.

Cùng với nhiệm vụ chỉ đạo Tập đoàn Viettel chuẩn bị các điều kiện về tài chính, nhân lực, công nghệ thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức thu thập thông tin cơ bản của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Bộ Quốc phòng quản lý.

Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử

Bộ Tư pháp được Thủ tướng Chính phủ giao chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan Công an thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào CSDL quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú, căn cước công dân đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong thu thập thông tin dân cư.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng CSDL về hộ tịch điện tử; phối hợp với Bộ Công an mở rộng cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng lý khai sinh tại những địa phương đủ điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật.

Bộ TT&TT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí tăng cường thời lượng truyền thông về vị trí, vai trò của CSDL quốc gia về dân cư; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin về dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác CSDL quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai ứng dụng CNTT, sẵn sàng kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư phù hợp khung kiến trúc của Chính phủ điện tử Việt Nam, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Cũng tại Chỉ thị 07, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Đề án 896, trong đó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo cơ quan Công an cấp tỉnh là Phó Trưởng Ban thường trực phối hợp cùng lãnh đạo Văn phòng UBND cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động kiêm nhiệm và sử dụng bộ máy của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về CSDL quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình; chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các cấp tổ chức thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào CSDL quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng CSDL quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017.

Đồng thời, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn được yêu cầu phải chỉ đạo rà soát, chỉnh sửa các văn bản do địa phương ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống CSDL quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

M.T

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

2 thành phố thí điểm thu thập thông tin cho dự án CSDL quốc gia về dân cư
ICTnews - Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình là 2 thành phố được lựa chọn triển khai thí điểm công tác thu thập...
Viettel: Áp dụng CSDL quốc gia dân cư, chi phí hành chính sẽ giảm hàng trăm tỷ đồng/năm
ICTnews - Theo Phó TGĐ Viettel Tống Viết Trung, nhu cầu chứng minh nhân thân trong các giao dịch hành chính công của người dân khoảng 600.000...
Xác định quyền truy cập CSDL quốc gia về dân cư của các bộ, ngành, địa phương
ICTnews - Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo Bộ Công an căn cứ vào nhu cầu của các bộ, ngành, địa phương, xác định quyền truy...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Thủ tướng yêu cầu tăng cường phối hợp xây dựng CSDL quốc gia về dân cư lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang