Hai cuốn tiểu thuyết này đã thay đổi cuộc đời của Elon Musk
Hai tác phẩm xếp vào hàng kinh điển đã góp công không nhỏ trong việc xây dựng nên con người Elon Musk ngày nay.
lên đầu trang